Pronóstico de Tutiempo.net

La Diputació obre una Convocatòria de subvencions als municipis per a l'adquisició d'habitatges

La Diputació de Barcelona ha obert convocatòria de subvencions adreçades als municipis per a l'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret de tanteig i retracte i a preu per sota mercat, amb l'objectiu d'ampliar el parc municipal d'habitatge.
Aquesta convocatòria, que s'inscriu d'acord amb el Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària, és una prova pilot dirigida als municipis adherits a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge (XSLH).
Es tracta d'una subvenció per a l'adquisició d'habitatges a preu per sota mercat, amb una dotació pressupostària de 200.000 euros, essent l'import màxim a concedir de 30.000 euros per ajuntament i habitatge.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2016 o bé quan s'exhaureixi el pressupost.

Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge
La Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge és l'espai d'interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d'experiències entre els ens locals i la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació interadministrativa i la generació i difusió d'instruments conceptuals, polítics i operatius que serveixin als serveis locals d'habitatge (oficines, borses i altres) per a gestionar millor les polítiques d'habitatge de proximitat.
La Xarxa admet com a membre qualsevol ens local de la demarcació de Barcelona que desenvolupi o tingui voluntat de desenvolupar estructures de prestació de serveis d'habitatge a la ciutadania o programes i actuacions locals relacionades amb l'habitatge.

El protocol de funcionament de la Xarxa així com el procediment d'adhesió a la mateixa es van aprovar pel Ple de la Diputació de Barcelona el 23 de febrer de 2012, es van publicar BOPB el 5 de març de 2012 i, des d'aleshores, que s'inclou cada any dins del Catàleg de Serveis i Activitats de la Corporació, com a recurs "serveis locals d'habitatge".
Ser membre de la Xarxa no comporta contraprestacions per part dels ens locals adherits i permet tenir accés a la següent cartera de productes:
Comunitat virtual
Espai web restringit, interactiu i participatiu de comunicació i de centralització de la informació i dels recursos i activitats entre els membres de la Xarxa.
   
Recursos normatius
Informació jurídica permanent consistent en comunicats breus, notes informatives,  resums legislatius i, un cop al trimestre, un dossier de síntesi i anàlisi de l'actualitat normativa i jurisprudencial
Activitats formatives
Cursos i jornades monogràfiques sobre serveis d'habitatge, rehabilitació, inspeccions tècniques, lloguer, habitatge protegit, mediació hipotecària, etc

Suport tècnic i jurídic
Interlocució i assessorament directe i personalitzat a consultes relacionades amb l'habitatge, així com gestió i desenvolupament de projectes comuns
Espais d'experiències
Trobades presencials entre els membres de la Xarxa, bé en grups reduïts de treball mensual (tallers) d'intercanvi de coneixements i bones pràctiques sobre temes específics i/o emergents, bé en trobades o actes de temàtica més generalista
   
Documents per a la gestió i avaluació
Memòries anuals comparades (benchmarking) amb indicadors d'activitat i econòmics que permeten detectar punts forts i dèbils dels serveis, millorar i innovar

Ens adherits a la xarxa
Llistat de 84 ens locals adherits com a membres així com de les altres entitats conveniades
   
Cercador de serveis d'Habitatge
Informació i localització de tots els serveis existents a la demarcació de Barcelona, cercables per municipi o per tràmit a realitzar