Pronóstico de Tutiempo.net

Una comissió presidida per l'alcalde de Ripollet al Consell Comarcal aprova un Codi Ètic i de Bon Govern

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat un nou Codi Ètic i de Bon Govern pioner i que inclou mesures que no s’inclouen en altres documents, com per exemple: les recomanacions per a acumulació de càrrecs, com actuar davant la imputació d’un càrrec públic o de confiança o la Creació d’un Comitè Ètic. Aquest Codi Ètic és fruit del treball de la Comissió de la Transparència, la qual està presidida per l'alcalde de Ripollet José María Osuna, que es va crear fa uns mesos i que ha estat formada per tots els grups comarcals amb representació al Consell i presidida per un dels grups de l’oposició, les CUP-CAV.
Aquest matí, el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, i el president de la Comissió de la Transparència del Consell Comarcal i alcalde de Ripollet, José Maria Osuna, han presentat el document, que es va aprovar dijous al Ple del Consell Comarcal per unanimitat de tots els grups polítics: PSC, ERC, Partit Demòcrata Català, Entesa, Ciutadans, CUP-CAV i Partit Popular.
El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha explicat que “aquest és un document de la institució i per la institució. Hem estat capaços de fer una alçada de mires i tenir aquest document tan potent. És un bon instrument pel Consell Comarcal i també esperem que sigui un referent i una proposta pels ajuntaments de la comarca”.
Per la seva banda, el president de la Comissió de la Transparència, l'alcalde de Ripollet José Maria Osuna, ha remarcat que el Codi es va aprovar al ple per unanimitat. “La unanimitat és una fortalesa molt gran i esperem que aquesta fortalesa es pugui mantenir i tots els grups comarcals ens el fem nostre i batallem perquè es pugui complir”, ha assegurat Osuna.
El president de la Comissió de la Transparència també ha dit que “la raó de la voluntat de tenir un Codi Ètic és perquè durant els darrers anys en aquest Consell Comarcal hi ha hagut certs comportaments que han posat en dubte i han malmès la institució comarcal. Amb la Comissió de la Transparència i amb el Codi Ètic volem deixar enrere aquesta etapa i qualsevol comportament poc ètic”.

En aquest sentit Ignasi Giménez també ha assegurat que “volíem ser exemplars i ho havíem de fer amb total urgència per restaurar la imatge del Consell , tocada per diferents casos. I en relació a altres codis ètics aprovats, com el de Barcelona, hem estat capaços de concretar temes com el de les imputacions. Aquí hi ha hagut un avanç important: hem arribar a l’acord que la renuncia es faci quan hi ha obertura d’un judici oral. Ens agradaria que aquesta fórmula fos la que adoptessin els ajuntaments”.

La Comissió de la Transparència ha treballat per tal de recollir en el Codi Ètic i de Bon Govern els principis, les regles i els models de conducta a seguir per les persones que ocupen càrrecs electes i de lliure designació i per a tot el personal. La seva finalitat és garantir una gestió política propera i compromesa amb la ciutadania i els municipis del Vallès Occidental i oferir mecanismes eficaços, democràtics i transparents en la gestió dels recursos públics comarcals.
El Codi Ètic i de Bon Govern s’ha elaborat a partir de les aportacions dels diferents grups polítics comarcals i a partir de diferents propostes inicials que han servit de base i que s’han adaptat a la realitat del Consell Comarcal. En destaca, sobretot, l’enunciat d’una sèrie de principis generals que defineixen el marc general d’actuació pública ètica i responsable.
La part dels principis ètics i de conducta del Codi aborda, ja amb més detall, els diversos àmbits d’actuació, com són, per exemple, l’adopció de compromisos de respecte, consens i inclusió en el govern del Consell Comarcal. En aquesta part del Codi, també s’entra en la relació entre els grups comarcals i la bona administració del Consell Comarcal, on s’enumeren els principals compromisos de conducta entre el Consell i la ciutadania, així com en els mecanismes interns de gestió administrativa i laboral.
Sobre la part de les retribucions econòmiques dels càrrecs electes i les declaracions de béns i activitats, es pren el compromís de la publicació de les retribucions íntegres i fins a dos anys posteriors al cessament del càrrec, de la renúncia de dietes en determinats casos, de la limitació de possibles regals o presents i de la regulació dels viatges per raó del càrrec. En cas que un càrrec electe sigui membre d’una altra administració amb un règim salarial de dedicació completa, renunciarà al cobrament de dietes per assistència als òrgans del Consell Comarcal dels quals sigui membre.
Sobre el règim d’incompatibilitats s’ha arribat al consens d’evitar conflictes d’interessos, d’abstenir-se d’activitats privades incompatibles amb el desenvolupament de càrrecs públics o de renúncia en cas de judici oral en casos de males praxis en la funció pública o contra la cultura democràtica i de convivència. Es recomana evitar una acumulació innecessària de responsabilitats i romandre un màxim de dos mandats al càrrec.
En el Codi Ètic també es concreta la possibilitat de designar una Comissió d’Ètica que hauria d’estar formada per tres experts externs al Consell Comarcal per tal d’avaluar i fer un seguiment del Codi Ètic. Aquesta Comissió Ètica també hauria d’assessorar el Consell Comarcal en matèria de transparència i accés a la informació pública i emetre informes en casos d’infraccions del Codi Ètic o en tot aquells casos relacionats que requereixin de l’opinió d’experts.
L’elaboració d’aquest Codi Ètic i de Bon Govern s’inspira, bàsicament, en les directrius marcades per l’aprovació de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Nova etapa al Consell Comarcal
El govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental es va comprometre a obrir una nova etapa en l’administració comarcal, basada en la màxima transparència. En aquest marc, el Ple comarcal del 4 de febrer de 2016 va aprovar al creació d’una Comissió de Transparència amb l’encàrrec d’iniciar la redacció del Codi Ètic i de Bon Govern i implantar mesures per fomentar la transparència.
S’han desplegat els mecanismes per facilitar la publicitat activa de dades i informació de l’actuació del Consell Comarcal al Portal de la Transparència. I, fruit d’aquest desplegament, el Consell Comarcal va rebre fa pocs mesos el segell Infoparticipa 2015 a la qualitat i la transparència en la comunicació pública local, certificació atorgada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona.
A banda, s’estan establint els protocols a fi de facilitar i garantir el dret d’accés a la informació pública del Consell Comarcal per part dels ciutadans. I també, com un dels punts essencials de la Llei de transparència, s’ha elaborat el Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal.
Foto:CCVOC